02 Jul 2023

Meer windturbines in burgerhanden

Op Wereldwinddag 15 juni 2023 stellen REScoop Vlaanderen, Bond Beter Leefmilieu en Reset. Vlaanderen vast dat slechts 4% van de windturbines in Vlaanderen in burgerhanden is. In Nederland hebben burgers sinds 2019 het recht om tot 50% rechtstreeks te participeren in windprojecten op land. Daarom hebben de drie partners een verzoekschrift overhandigd aan de Vlaamse regering, met de vraag om dat ook in Vlaanderen decretaal te verankeren.

REScoop Vlaanderen, Bond Beter Leefmilieu en Reset.Vlaanderen verwelkomen dat onze Vlaamse Regering bij de recente actualisering van het Vlaams Energie- en Klimaatplan beslist heeft om de jaarlijkse groei van  windenergie op land te handhaven. Anderzijds blijft het wel zo dat op vandaag slechts 4% van de windturbines in Vlaanderen in burgerhanden is. De Vlamingen mogen tot nu toe dus vooral ‘kijken’ naar windturbines in hun

achtertuin. Om de burger een centrale rol in de energietransitie te geven, heeft Europa het concept  nergiegemeenschappen geïntroduceerd. De logica erachter is dat energiegemeenschappen voor meer draagvlak kunnen zorgen, en zo de transitie helpen versnellen. Voorwaarde is wel dat de lidstaten een regelgevend kader pstellen waarbij burgers – via energiegemeenschappen – ondersteund worden om een actieve rol te kunnen spelen.

Meer informatie in deze folder